Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Kabel kao građevni proizvod

    Norma je stupila na snagu 1. srpnja 2016. s prijelaznim periodom do 1. srpnja 2017., te je time danas obvezna.

U Uredbi (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ, Prilog IV, Tablica 1, u stavci 31 navode se „KABELI ZA STRUJU, KONTROLU i KOMUNIKACIJE“  kao građevni proizvodi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305

Na engleskom se ovo područje naziva Construction product regulation - CPR, na njemačkom Bauproduktenverordnung BPV.

Građevni proizvodi su proizvodi proizvedeni i stavljeni na tržište radi stalne ugradnje u građevinu ili njezine dijelove  i njihova svojstva imaju učinak na svojstva građevine s obzirom na temeljne zahtjeve za građevinu.
Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu je i sigurnost u slučaju požara pa tako građevine moraju biti projektirane i izgrađene kako u slučaju izbijanja požara: nosivost građevine može biti očuvana tijekom određenog vremena, bude ograničeno stvaranje i širenje požara i dima u građevini, širenje požara na susjedne građevine bude ograničeno, korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni...
U slučaju kada je građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom (usklađena norma znači norma koju je donijelo jedno od europskih priznatih normirnih tijela),  proizvođač je dužan sastaviti Izjavu o svojstvima (engleski: Declaration of Performance) u slučaju kada takav proizvod stavlja na tržište. Građevne proizvode za koje je izradio Izjavu o svojstvima proizvođač mora i odgovarajuće propisano označiti po jediničnom pakiranju.

Usklađena norma za kabele je HRN EN 50575:2014 s naslovom: Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli--Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara (EN 50575:2014)

Norma je stupila na snagu 1. srpnja 2016. s prijelaznim periodom do 1. srpnja 2017., te je time danas obvezna. Proizvodi obuhvaćeni normom HRN EN 50575:2014, proizvedeni prije 1. srpnja 2017., mogu, ali ne moraju biti ispitani prema pripadajućim ispitnim metodama norme, te za njih u tom slučaju nije obvezno izdavanje Izjave o svojstvima. Za sve proizvode koji su proizvedeni nakon 1. srpnja 2017. i obuhvaćeni su normom HRN EN 50575:2014, pri stavljanju proizvoda na tržište proizvođač je obvezan ispitati proizvode pripadajućim metodama te izdati Izjavu o svojstvima i propisano označiti proizvod.
Za primijetiti je da postoje i kabelski proizvodi koji nisu obuhvaćeni spomenutom usklađenom normom i za njih u pravilu nije moguće pribaviti Izjavu o svojstvima proizvođača.

Na naljepnici se može uočiti ono što je  izuzetno važno: Razred svojstava reakcije na požar (primjer Eca).
Projekt građevine mora zahtijevati određeni razred za određene dijelove zgrade, kako bi se ostvarili sigurnosni zahtjevi.
Pri ugradnji kabela u određeni dio zgrade tako se mora primijeniti samo projektom predviđeni razred reakcije na požar (ili bolji razred!). Norma kvalificira svojstva u smislu reakcije na požar, slijedno stvaranje dima, gorećih kapljica/čestica, kapanja i razvoj kiselosti.

Jednoznačno, normom definiranim postupcima ispitivanja, kabeli se klasificiraju u razrede što omogućava korisniku jednostavnu usporedbu proizvoda. Kabeli se ispituju i certificiraju, a time i klasificiraju od neovisnog prijavljenog tijela.

Razredi svojstava reakcije na požar

Reakcija na požar je podijeljena u 7 razreda, gdje:

  • slovo ˝A˝ označava zahtjeve za najviši (negorivi) razred,
  • slovo ˝F˝ najniži (lako zapaljivi) razred

Osiguranje stalnosti svojstava

Sustav provjere stalnosti svojstava proizvoda ( 1+, 3, 4), definira zahtjeve na provođenje različitih proizvodnih kontrola i ispitivanja uzoraka od proizvođača i od strane prijavljenog tijela. Time se osigurava potrebna stalnost svojstava.

Što vam pruža SCHRACK TECHNIK d.o.o.?

Za svaki svoj komunikacijski kabel (bakar, optika) SCHRACK TECHNIK daje Izjavu o svojstvima (DoP).  Za korisnika je najbitnije uočiti pripadnost razredu svojstava reakcije na požar i primijetiti identifikacijski broj prijavljenog tijela koje stoji iza sustava provjere stalnosti svojstava, sve  prema HRN EN 50575:2014. Izjavu o svojstvima (DoP) za svaki naš komunikacijski kabel možete naći u prostoru preuzimanja na web shop stranici odnosećeg proizvoda.

A naravno možete uvijek upitati svog osobnog referenta!

Za svaki kabel koji SCHRACK TECHNIK nije proizvođač, oslanjamo se na kvalitetno i od nas ulazno kontrolirano označavanje pakiranja naših dobavljača, kao i na od njih dobivene proizvođačke Izjave o svojstvima koje možete dobiti na upit od svog referenta.

Ovdje je primjer oznake na jediničnom pakiranju kabela:

Na naljepnici su naznačeni  sljedeći podaci: Svojstva kabela na reakciju na vatru, Izjava o svojstvima broj, Identifikacijski broj prijavljenog tijela, i drugi dodatni podaci prema prema HRN EN 50575:2014

TABLICA ZA BRZI ODABIR INSTALACIJSKIH MREŽNIH KABELA U SKLADU S CPR

<link file:44650 button-small>preuzmite tablicu u pdf verziji u kojoj je šifra artikla ujedno i poveznica na webshop

Gdje primijeniti koji razred kabela?

Postoje mnoge europske preporuke kada primijeniti koji razred kabela. Ovdje je jedan takav primjer:

Koje razrede ispunjavaju SCHRACK TECHNIK informatički kabeli?

Navodimo nekoliko primjera iz našeg asortimana informatičkih kabela.

Kataloški broj: HSEKP423HA

STARO: F/FTP inst. kabel cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, plavi

NOVO: F/FTP inst. kabel cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, Dca-s2,d2,a1, plavi

Kataloški broj: HSEKP423HB

STARO: S/FTP inst. kabel cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, plavi

NOVO: S/FTP inst. kabel cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca-s2,d2,a1, 40%, plavi

Kataloški broj: HSEKP422HB

STARO: S/FTP inst. kabel cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200MHz, LS0H-3, plavi

NOVO: S/FTP inst. kabel cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200MHz, LS0H-3, B2ca-s1,d1,a1, plavi

Kataloški broj: HSEAIBHxxx

STARO: Univer. opt. kabel A/I-DQ(ZN)BH n*yy/125µm yyy, LS0H-3, nm.

NOVO: Univer. opt. kabel A/I-DQ(ZN)BH n*yy/125µm yyy, LS0H-3, Dca-s2,d1,a1, nm.

Dodatne informacije o Uredbi 305/2011 i općenito o  Zakonu o građevnim proizvodima možete naći također i na: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=25007