Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Opći uvjeti prodaje Schrack Technik d.o.o.

Ovim općim uvjetima prodaje reguliraju se međusobne obveze, prava i dužnosti za neometano i brzo međusobno poslovanje između kupca i prodavatelja.

Prodavatelj prodaje i isporučuje robu samo u skladu s ovim općim uvjetima prodaje.

Prodavatelj radi brže poslovne komunikacije s kupcem za obradu poslovne dokumentacije i poslovnih događanja koristi računalnu obradu podataka. S tim u svezi prodavatelj jamči kupcu da će sve podatke koji su mu proslijeđeni u svrhu poslovanja koristiti isključivo u opsegu potrebnom za obradu podataka.

Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka sukladno propisima o tajnosti osobnih podataka, i da podaci neće biti dostupni trećim osobama.

U slučajevima naručivanja investicijske opreme, kompletnih projekata (objekata) i specifičnih nestandardnih proizvoda sa kupcem se dogovaraju posebni uvjeti prodaje i plaćanja.

2.1    Način sporazumijevanja

2.1.1   Ponuda prodavatelja

Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu. Ponuda je obvezujuća za prodavatelja ako ima:

·        jednoznačno određenu vrstu robe po količini i kakvoći,

·        cijenu i rok u kojem je ponudu moguće ispuniti.

Samo u cijelosti prihvaćena ponuda je obvezujuća.

Dokumentacija koju je prodavatelj priložio ponudi npr: skice, slike, sheme, podaci o težini, raspoloživosti i podobnosti samo je informativne prirode i prodavatelja ne obvezuje, osim u slučaju da prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.

Nad dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim odlomkom prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.

2.1.2   Prihvat ponude (ugovor ili narudžba kupca)

Kupac prihvaća ponudu Prihvatom ponude (u daljnjem tekstu Prihvat) u pisanom obliku. Prihvat mora sadržavati:

·     točan naziv preuzimatelja i platitelja robe

·     porezni broj

·     nazive i količine tražene robe

·     traženi rok isporuke

·     način otpreme

·     način plaćanja

·     kao i druge uvjete koji su prodavatelju potrebni za točnu realizaciju

Prihvat se smatra važećim kad ga prodavatelj pismeno potvrdi. Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih prodavatelj pismeno potvrdi.

Ukoliko kupac jednostrano odustane od Prihvata nakon što ga je prodavatelj pismeno potvrdio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetni Prihvat.

2.1.3   Potvrda prihvata

Prodavatelja obvezuje Prihvat samo ako je napravio Potvrdu prihvata (u daljnjem tekstu Potvrda) najkasnije 3 dana od primitka.

Potvrda mora sadržavati šifru robe i naziv, cijenu za robu, predviđeni rok isporuke, naziv platitelja i preuzimatelja robe, način transporta, broj Prihvata kao i platne i druge uvjete, koji su prodavatelju nužni za pravilno ispunjenje obveze.

Kupac mora svoje prigovore na Potvrdu dostaviti prodavatelju u roku od 3 (tri) dana od slanja Potvrde. Ako kupac u tom roku u pismenom obliku ne zatraži promjene ili ne povuče Prihvat prodavatelj će smatrati da je kupac u cijelosti prihvatio uvjete iz Potvrde.

2.1.3.1       Cijene

Cijene su veleprodajne, fco skladište prodavatelja.

Cijene se temelje na:

·        proizvodnoj cijeni,

·        carinskim troškovima, s ukalkuliranim troškovima poslovanja i drugim troškovima,

Prodavatelj zadržava pravo promijene cijene prije isteka roka isporuke, ako se promijeni neka od navedenih kalkulacijskih osnova.

Cijene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava posebno, što se vidi iz odgovarajućih dokumenata. PDV je obračunat prema zakonu.

2.1.3.2       Rabat

Prodavatelj će kupcu priznati rabate na osnovu prethodnog međusobnog poslovanja (promet, uredno plaćanje,i sl.). Prodavatelj će tako dogovorene rabate obračunati za svaki račun.

Prodavatelj će iznimno ugovarati rabat na osnovu veličine narudžbe.

Visine rabata se ugovaraju sa svakim kupcem posebno.

Stranke se za akcijski rabat dogovaraju posebno.

2.1.3.3       Rok isporuke

Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je prodavatelj poslao kupcu pismenu Potvrdu i ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

·        da je kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze,

·        da je dostavio prodavatelju sve zatražene dokumente,

·        da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren.

Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu.

Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju "više sile". Viša sila znači događaj koji je izvan kontrole prodavatelja. Prodavatelj je dužan o produljenju roka isporuke obavijestiti kupca.

Ako je kašnjenje pri isporuci nastalo isključivo zbog krivice prodavatelja i zbog toga je kupac imao štetu, kupac ima pravo zahtjevati ugovornu kaznu u visini od 0,5 % za svaki puni tjedan zakašnjenja, s tim da ukupni iznos može biti najviše do 5% od vrijednosti te iste robe, koju kupac zbog kašnjenja nije mogao pravodobno upotrijebiti.

Ukoliko kupac iskoristi pravo iz prethodnog odlomka prestaje važiti pravo na korištenje svih drugih odštetnih zahtjeva, uključivo i troškove nastale otpremom.

2.1.4   Otprema i transport robe

Prodavatelj prodaje robu kupcu fco skladište prodavatelja, natovarenu na transportno sredstvo. Prodavatelj može o trošku kupca organizirati transport robe do željenog mjesta ako je to posebno dogovoreno.

Vrstu i količinu robe potvrđuju zajedno kupac i zastupnik prodavatelja. Rizik za oštećenje, ili uništenje robe prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja robe.

Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe kupcu.

Ako prodavatelj ima robu na skladištu i ako kupac po obavijesti ne podigne robu u roku od tri dana, prodavatelj zadržava pravo otpreme robe kupcu (ili na naslov preuzimatelja) na njegov trošak.

2.1.5   Ambalaža

Prodavatelj zaračunava kupcu ambalažu u punom iznosu jednako kao i proizvođač prodavatelju. Ako kupac vrati ambalažu neoštećenu u roku od 30 dana po primitku robe fco skladište prodavatelja, isti će mu vratiti 75% zaračunate vrijednosti. Kupac mora na dokumentu s kojim vraća ambalažu, navesti broj i datum prodavateljeve otpremnice. Ako je ambalaža vraćena oštećena prodavatelj ne mora ambalažu preuzeti i platiti.

3.1    Osiguranje naplate

Prodavatelj može zahtijevati od kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice. Prodavatelj može sam unovčiti bianco zadužnicu samo u slučaju da je kupac zakasnio više od 5 dana s plaćanjem dospjelih računa. Prodavatelj se obvezuje da će kupca obavijestiti o realizaciji naplate preko bianco zadužnice.

Kupac je obvezan dostaviti dokument iz prethodnog odlomka prodavatelju sa potpisanim ugovorom ili sa prvom narudžbom. Prodavatelj će mu pismeno potvrditi primitak osiguranja naplate.

3.2    Nastanak dužničko-vjerovničkog odnosa

Strane su suglasne da vjerovničko dužnički odnos nastaje s danom otpreme ugovorene robe poštom ili drugim transportnim sredstvom.

Prodavatelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana otpreme kupcu poslati račun.

3.3    Plaćanje

Kupac plaća cijenu sa virmanom ili prijebojem. Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun prodavatelja.

Strane su sporazumne da će kupac po plaćanju kao i osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti prodavatelja koje svoje poslovne obveze prebija. Ukoliko prodavatelj ne primi obavijest o plaćanju, prodavatelj će pokrivati kupčeve obveze po redosljedu u skladu sa Zakonom.

3.4    Zakašnjenje sa plaćanjem

3.4.1   Zakašnjenje

U slučaju neplaćanja kvalitetno isporučene robe prodavatelj će pismenim putem zatražiti od kupca plaćanje. Ako kupac ne ispuni svoje obveze u roku od 8 dana prodavatelj zadržava pravo raskida ugovora. Također prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od kupca povrat robe. Prodavatelj ima pravo zahtjevati naknadu štete koju je pruzročio kupac.

Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju iz prethodnog stavka odbije daljnje kupčeve narudžbe čak i ako ih je već potvrdio.

Na zakašnjenje s plaćanjem prodavatelj će kupca upozoriti opomenom. Ako kupac usprkos trostrukoj opomeni ne ispuni svoje obveze prodavatelj će se ponašati prema poglavlju 8 (završne odredbe) ovih Općih uvjeta prodaje, kupac se obvezuje da se na rješenje suda o prisilnoj naplati neće žaliti.

3.4.2   Kamate

Ako kupac zakasni s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati za sve otvorene tražbine, zakonom utvrđene zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja.

3.5    Otvorene tražbine

Prodavatelj će kupcu po potrebi poslati obračun otvorenih tražbina, koje kupac mora u roku od 8 dana pismeno potvrditi ili opovrgnuti. Ako to kupac u navedenom roku ne ospori, razumijeva se da se sa obračunom slaže i da će iznos uplatiti u ugovorenom roku.

Za zakašnjenje kod plaćanja otvorenih tražbina vrijede jednaki uvjeti kao u poglavlju 3.4.

3.6    Prijeboji

Ugovorne strane su sporazumne da će moguće međusobne tražbine prebijati pod pretpostavkom, da budu istovrsne (novčane) izvan valute, likvidne i nesporne, do visine manje tražbine. Neprebijeni iznos dužnik će platiti u ugovorenom roku. Prijeboj se provodi na temelju odredaba članaka 195.-202. Zakona o obveznim odnosima. Svaki od ugovaratelja ovlašten je izjaviti prijeboj samoinicijativno, a o tome mora obavijestiti drugu stranu.

4.1    Prigovori zbog nedostataka

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke. Kupac je dužan pri preuzimanju robu pregledati. Ukoliko uoči kakav nedostatak kupac mora takvom nedostatku odmah prigovoriti.

Prodavatelj će prihvatiti prigovor očitih nedostataka (mana) ako su uočene i ako je kupac prodavatelja o tome izvijestio zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora. Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik.

Prigovori skrivenih nedostataka (mana) riješavaju se prema Zakonu o obveznim odnosima i kupac mora prodavatelja obavijestiti jednako kao i u prethodnom slučaju.

Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, prodavatelj će sporan proizvod zamijeniti najkasnije u jednakom roku u kojem je bio dobavljen sporni proizvod.

Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon 6 mjeseci od nastanka dužničko - vjerovničkog odnosa. Kupac mora robu zadržati do riješenja prigovora odnosno do prodavateljevog naloga za dostavu, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove. Kod prigovora kupac mora prodavatelju platiti nesporni dio kupovine.

Naknadni kupčevi zahtjevi, osobito zahtjevi vezani za naknadu štete koja je nastala na proizvodu koji je predmet isporuke, su isključeni; osim ako se dokaže da je prodavatelj štetu skrivio nakanom ili iz grube nepozornosti.

Prodavatelj jamči za stvarnu štetu samo, ako se dokaže nakana ili gruba nepozornost, dok za izgubljeni dobitak kupca ne odgovara

4.2    Jamstvo za ispravno funkcioniranje

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu robe u jednakom opsegu kakav je prodavatelj dobio od svog dobavljača.

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:

·        nestručna uporaba proizvoda i nepridržavanje uputstva za uporabu odnosno neprimjerena uporaba navedena u tehničkim uputstvima

·        nestručna montaža ili stavljanje u pogon od kupca ili trećih neovlaštenih osoba

·        šteta koja je nastala daljnjom uporabom neispravnog proizvoda

Jamstvo se neće priznati ako je nedostatak pokušala otkloniti neovlaštena osoba. Kupac ima pravo pokušati otkloniti nedostatak sam ili uz pomoć trećih osoba samo u nužnim slučajevima tj. ako je ugrožena sigurnost osoba ili imovine, odnosno ako prodavatelj kasni sa postupanjem prema prigovoru.

Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu.

Kupac gubi pravo iz naslova jamstva u slučajevima, koji su određeni u jamstvenom listu, pogotovo ako proizvod nije montiran stručno odnosno u skladu sa uputstvima za montažu i uporabu.

Jamstveni rok za prodavateljev asortiman je 12 mjeseci od dana isporuke.

Prodavatelj pridržava pravo vlasništva nad proizvodima sve do potpunog plaćanja kupovine kao i svih kamata i drugih troškova. Pridržaj vlasničkog prava nad proizvodom vrijedi također i u slučaju da se proizvod ugrađuje u kakav drugi sklop (napravu).

Ako kupac proda proizvod nad kojim postoji pridržaj prava vlasništva, prodavatelj stječe pridržaj prava vlasništva, temeljem ovog ugovora, i prema kupčevom kupcu.

Prodavatelj ima pravo zahtjevati povrat robe, nad kojom pridržava pravo vlasništva u svim slučajevima kada kupac nije platio kupovinu u cijelosti.

Kupac odnosno naručitelj ne smije kupljene stvari založiti ni u kojem slučaju.

Prodavateljevi kupci mogu davati daljnem kupcu usmena i pismena tehnička objašnjenja glede uporabe proizvoda ili naprave po svojoj najboljoj stručnosti, koji prodavatelja ni u čemu ne obvezuju. Isključeni su također svi kupčevi eventualni zahtjevi prema prodavatelju također i odštetni, za koje se ustanovi da proizlaze iz pogrešnih informacija kupaca.

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije:

·        ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaji koji nisu ovisni o prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmjenjenih okolnosti,

·        ako se promijene gospodarske prilike ili ako izmjenjene okolnosti načelno utječu na prodavateljevu isporuku,

·        ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke.

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje prodavatelj mora kupcu dostaviti u pisanom obliku. Ako prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

Strane će pokušati rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za riješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je sud u Zagrebu.

Ako pojedine odredbe ovih Općih uvjeta prodaje nisu do kraja pravno utemeljene, te odredbe neće se primjenjivati, već će se umjesto njih primjenjivati zakonske odredbe koje im najbliže odgovaraju. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta prodaje ostaju na snazi.

Opći uvjeti prodaje stupaju na snagu od   01.01.2023.

Prodavatelj:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

ZAGREB

Preuzmite "Opće uvjete prodaje Schrack Technik d.o.o." u pdf formatu

Ponuđač ne pohranjuje tekst starijih verzija ugovora. Molimo pohranite svoju narudžbu i trenutno važeću verziju "Općih uvjeta prodaje" u slučaju da ih želite pregledavati u nekom budućem trenutku.